روزگار سپری شده آرتین

نامش را " آرتین " گذاشتیم ، باشد که همچون نامش " پاک و مقدس " بماند.